Skip to content

بازدید پدر علم هماتولوژی،انکولوژی،وپیوندمغز استخوان ازمرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره)ساری

پروفسور اردشیر قوام زاده پدر علم هماتولوژی،انکولوژی،وپیوندمغز استخوان ایران ازمرکز جامع سرطان بیمارستان امام خمینی (ره)ساری بازدید کردند.

پدر علم هماتولوژی،انکولوژی،وپیوندمغز استخوان ایران ازمرکز جامع سرطان بیمارستان امام خمینی (ره)ساری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری پروفسور اردشیر قوام زاده پدر علم هماتولوژی،انکولوژی،وپیوندمغز استخوان ایران به اتفاق هیات همراه ازمرکز جامع سرطان بیمارستان ازمرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره)ساری بازدید کردند .

دراین بازدید دکتر قاسمپوری رییس بیمارستان ومعاونین وجمعی ازپزشکان ایشان را همراهی کردند.