Skip to content

برنامه صبح کلینیک

برنامه کشیک صبح درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مصطفویان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)ساری

 

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

ردیف

همه روزه

همه روزه

همه روزه

همه روزه

همه روزه

دیابت

دکتر اخی

دکتر موحدی

-

دکتر کاشی

دکتر بهار

غدد

دکتر حسینیان

دکتر نیک صولت

دکتر مبینی

-

دکتر آزاده

روماتولوژی

-

دکتر فروزان

دکتر زابلی

دکتر اسلامی

دکتر شکر ریز

آنکولوژی

-

دکتر مخلوق

دکتر غلامی

دکتر صدیقی

دکتر اسپهبدی

نفرولوژی

دکتر کاظمی

دکتر تقوایی - دکتر باری

-

دکتر ولیزاده - دکتر حسینی

دکتر فاخری - دکتر ملکی

گوارش

دکتر رحمانی

دکتر گدازنده

دکتر صیادی

دکتر الوندی پور – دکتر روحانی

دکتر غفاری

جراحی عمومی

دکتر فیض زاده

دکتر یونسی

-

دکتر رضایی مهر

دکتر موسی نژاد

ارولوژی

دکتر شریف پور

دکتر عابدی

دکتر مهرآوران

دکتر علیالی

-

ریه

دکتر غفاری

دکتر کریمی نسب

دکتر رضوی پور

دکتر طالبی

دکتر شایسته آذر –دکتر شفیعی

ارتوپدی

دکتر شجاعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیع زاد

دکتر حدادی

دکتر احتشامی

جراحی مغز واعصاب

همه روزه

همه روزه

همه روزه

همه روزه

همه روزه

بارداری

همه روزه

همه روزه

همه روزه

همه روزه

همه روزه

زنان

 

-

-

-

دکتر میرجانی

-

نورولوژیست

دکتر رضاپور

دکتر الیاسی

باقرزاده

-

دکتر حسینی

سایکوسوماتیک

-

دکتر فرسویان

-

دکتر داوودی

-

جراحی عروق

دکتر نصرالهی

دکتر نصرالهی

دکتر نصرالهی

دکتر نصرالهی

دکتر نصرالهی

دندانپزشکی

-

دکتر حسن زاده

دکتر فیروزیان

-

-

طب درد