Skip to content

ارزش ها (Values)

  • حفظ کرامت انسانی برای همه افراد بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، مذهب و ...
  • احترام به حقوق بیماران براساس آیین­ نامه منشور حقوق بیمار و تکریم ارباب رجوع .
  • احترام به حقوق کلیه پرسنل خود در هر سطح و مقام .
  • حفظ ارزش­ها و قوانین و رعایت طرح انطباق خدمات درمانی.