Skip to content

کتابچه توجیهی فراگیران

راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های اداری

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس) در محیط های کاری (اداری-صنعتی)
تأیید کنندگان:

  • مهندس فاضله کتایون مدیری رئیس گروه عوامل فیزیکی و ارگونومی
  • دکتر یحیی خسروی معاون بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط و کار
  • مهندس محسن فرهادی معاون بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار
  • دکتر احمد جنیدی جعفری رئیس مرکز سلامت محیط و کار

چگونه از گسترش کرونا در محیط کار جلوگیری کنیم؟
مرکز سلامت محیط و کار
نسخه دوم- اسفند
۱۳۹۸
راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های اداری
۰
دامنه کاربرد:
محیط های کاری (وزارتخانهها، ادارات، نهادها، شرکتها و کلیه واحدهای تولیدی، فنی و خدماتی ادارات، موسسات دولتی، غیردولتی، سازمان ها ونظایر آن)
مقدمه:
در راستای ابلاغ "بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت و همچنین ابلاغ نسخه اول "پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در محیط کار" و شیوع این بیماری در کشور، مرکز سلامت محیط و کار بر اساس وظایف خود و با هدف حفظ سلامت شاغلین اقدام به تدوین نسخه دوم راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس) در محیط های کاری (اداری-صنعتی) نموده است که اجرای آن برای)وزارتخانهها، ادارات، نهادها، شرکتها و کلیه واحدهای تولیدی، فنی و خدماتی ادارات، موسسات دولتی، غیردولتی، سازمان ها ونظایر آن( الزامی می باشد.
بدیهی است راهنماهای تخصصی دیگری در مشاغل مختلف نظیر کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی، هواپیمایی و مشاغل خاص نیز در دست تدوین می باشد که متعاقبا ابلاغ خواهد گردید بطور کلی شنا سایی راه های انتقال عامل ایجادکننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال این ویروس هنوز بهطور دقیق مشخ ن نشخدهاسخو و ی بهعنوان یک اصخل کلی ویروسهای تنفسخی بهطور عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عط سه و یا مس ا شیاء آ وده منتقل می گردند. بر ا ساس دان سته های کنونی این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید با علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس می تواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممکن اسو منجربه ذاتا ریه، نارسایی کلیه و مرگ گردد. درصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز بهطور دقیق مش ن نشدهاسو.
با عنایو به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان از طریق سرفه، عطسه، ت لیه ترشحات
بینی و دهان می باشد. این ویروس میتواند تا فاصله ۲ متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال،
تماس دسوها با محیط و سطوح آ وده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره دربها ، میز و صند ی، شیرآلات، نرده پله
ها، پریز و کلیدهای برق و کلیه وسایلی که بهطور عمومی و مشترک استفاده میشود )اسکناس، اسناد و مدارک دسو به
دسو شده و نظایر آن( بنابراین حائز اهمیو اسو پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دسو و صورت خود را با آب
و صابون شستشو دهید .
۱ - توصیه کلی در حفظ و مراقبت از سلامت شاغلین
۱ . در صخورت بروز هرگونه علائم شخهیه سخرماخوردگی های فصخلی در شخایلین مانند تب بالای ۳۸ درجه
سلسیوس، سرفه و گلو درد و سایر علایم تنفسی و تنگی نفس بلافاصله از ادامه کار خودداری نموده و به
مراکز بهداشتی درمانی جهو طی دوره درمان و مراقهو های لازم ارجاع گردد.
۲ . در صورت مشاهده علائم بیماری آنلفوانزا شامل سرفه، تنگی نفس و تب به کارکنان توصیه شود که در خانه
بمانند.
۳. شروع بکار افراد فوق ا ذکر فقط با ارائه گواهی سلامو و تائید مرکز بهدا شتی درمانی امکان پذیر خواهد
بود . لازم ا سو هماهنگی های لازم با م سئول مربوطه در طول مدت ییهو از کار فراهم شده و جایگزینی
برای وی تا انتهای دوره درمان پیش بینی شود . در این شرایط می بای سو حقوق و مزایای کامل فرد بیمار
طهق مقررات سازمانی پرداخو و امنیو شغلی فرد درزمان ترک خدمو حفظ گردد .
۴ . کاهش یلظو عامل عفونو در هوا، سطوح و اشیاء از طریق رعایو بهداشو فردی، تهویه مناسب و مطلوب،
جداسازی فضا یا رعایو فاصله حداقل ۲ متر از افراد بیمار یا مشکوک، گندزدایی سطوح و اشیاء
۲ . بهداشت فردی
۱ . از دسو دادن و رو بوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید؛
۲ . شستن مرتب دسوها با آب و صابون )طهق دستورا عمل زیر( و یا استفاده از مواد ضدعفونیکننده بر پایه
ا کل؛
۳ . فعا یوهای خارج از منزل را تا حدامکان محدود نموده و ازحضور در مکانهای عمومی و شلوغ پرهیز کنید؛
۴ . از خوردن یذا در محیطهای عمومی و همچنین خوردن یذاهای آماده تا حد امکان اجتناب کرده و از مواد
یذایی بهصورت کاملا پ ته استفاده کنید؛
۵ . در صورت مشاهده علایم سرماخوردگی استراحو کرده و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در صورت
شدید شدن علایم به مراکز درمانی مراجعه انجام کنید؛
۶ . افراد بیمار، حتی الامکان تا زمان رسیدن آمهولانس یا انتقال به مراکز درمانی، در یک مکان جدا از سایرین
نگه داشته شوند؛
۷ . نیروهای خدماتی در هنگام نظافو باید از هاس حفاظتی، ماسک، چکمه و دستکش استفاده نمایند؛
۸ . برای ثهو حضور و ییاب ترجیحا از سیستم تش ین چهره استفاده کنید؛
۹ . برای تماس با دکمههای آسانسور، از دستمال کایذی استفاده نمایید؛
۱۰ . استفاده از دستمال کایذی هنگام عطسه یا سرفه کردن )در صورتیکه دستمال وجود نداشو از قسمو داخلی
آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(؛
۱۱ . عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز و صند ی و سایر وسایل )ترجیحا هر یک از کارکنان از
دستمال نظافو ش صی استفاده نمایند و یا استفاده از دستمال نظافو یکهار مصرف(؛
۱۲ . وسایل نظافو پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛
۱۳ . عدم تماس دسو ها با چشم، دهان و بینی؛
۱۴ . عدم استعمال دخانیات بد یل تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی بدن و مستعد نمودن افراد در ابتلا به ویروس
۱۵ . استفاده از خودکار، قلم، موس وکیهورد اختصاصی
۱۶ . گندزدایی مکرر سطوح، کیهورد و موس و میز کارکنان، دستگیره و هر ب شی که با آن تماس زیادی دارند
۱۷ . گندزدایی نمودن سطوح میزهای خدمو، سایو های عمومی اینترنو و پیش وان های ارباب و رجوع
۱۸ . گندزدایی نمودن وسایل محل کار نظیر تلفن ثابو و تلفن همراه
۱۹ . به حداقل رساندن استفاده از کایذ به منظور جلوگیری از انتشار احتما ی و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
۲۰ . استفاده از کارت به جای پول و اسکناس و رعایو بهداشو )استفاده از دستکش یکهار مصرف یا دستمال
کایذی( بهنگام استفاده از دستگاههای کارت وان و حذف فیش های کایذی
۲۱ . پیگیری و در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی لازم از جمله دستکش و ماسک مناسب برای کارکنان
نظافتچی و آبدارخانه
۲۲ . ترجیحا استفاده از سیستم تشخیص چهره به جای انگشت نگاری برای حضور غیاب
۲۳ . استفاده از خودکار، قلم، موس وکیبورد اختصاصی
۲۴ . گندزدایی مکرر سطوح، کیبورد و موس و میز کارکنان، دستگیره و هر بخشی که با آن تماس زیادی
دارند
۲۵ . گندزدایی نمودن سطوح میزهای خدمت، سایت های عمومی اینترنت و پیشخوان های ارباب و رجوع
۲۶ . گندذدایی نمودن وسایل محل کار نظیر تلفن ثابت و تلفن همراه
۲۷ . به حداقل رساندن استفاده از کاغذ به منظور جلوگیری از انتشار احتمالی و استفاده از سیستم
اتوماسیون اداری
۲۸ . از تماس با افرادی که علائمی شبیه آنفولانزا دارند پرهیز نمایید.
۲۹ . در صورت استفاده از ماسک، از دست زدن به ماسک استفاده شده بدون دستکش خودداری کنید.
ماسک استفاده شده را در جیب و کیف خود قرار ندهید ماسک را در نایلون گذاشته و در سطل زباله درب
دار بیاندازید.
۳۰ . از لمس چشم،دهان و بینی خود با دست های آلوده پرهیز نمایید.
۳ . نحوه شستشوی دستها
دسوها باید با آب گرم و صابون به مدت ۲۰ ثانیه به طریقه زیر شسته شوند:
۱ -دسوها را مرطوب کنید،
۲ - از صابون مایع استفاده کنید،
۳ -کف دسوها را خوب بههم بما ید،
۴ -انگشتان را بشوئید،
۵ -مچها را بشوئید،
۶ - بین انگشتان را بشوئید،
۷ - دسوها آبکشی کنید،
۸ - با دستمال کایذی خشک کنید )استفاده از حو ه یک بار مصرف نیز مورد تایید اسو(،
۹ -شیر آب را با همان دستمال بهندید،
۱۰ - دستمال را در سطل زبا ه درب دار بیندازید،
شکل ۱ نحوه شستن دسو ها
۴ . بهداشت مواد غذایی
۱ . سرو نمک، فلفل، سماق و آب آشامیدنی ترجیحا در بسته بندی های یکهار مصرف انجام گیرد.
۲ . مواد یذایی سلف سرویس قهل از سرو باید دارای پوشش بهداشتی باشند.
۳ . عرضه مواد یذایی روباز در تمامی مراکز فعال ممنوع میباشد.
۴ . مواد یذایی در بسته بندی های انفرادی عرضه شود.
۵ . ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماریهای تنفسی مخصوصا در ابدرخانه و در
تماس با مواد غذایی
۶ . استفاده از پرسنل مخصوص به عنوان مسئول نظافت و استفاده از ماسک، دستکش، چکمه و لباس کار
در هنگام نظافت
۵ . بهداشت ابزار و تجهیزات
۱ . ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای سرو یذا
۲ . در صورت وجود آشپزخانهها و محلهای سرو یذا در این مراکز موظفند پس از سرویسدهی هر میز کلیه ظروف
پذیرایی، یوان، چنگال، کارد، بشقاب و پارچ آب را تعویض و شستشو )در سه مرحله شامل شستشوی او یه با آب
بالای ۷۵ درجه سانتیگراد، گندزدایی و آبکِشی( نمایند و برای سرویسدهی به افراد جدید از سرویسهای
جایگزین استفاده کنند.
۳ . در آشپزخانهها و محلهای سرو یذا موظفند پس از هر سرویسدهی کلیه ظروف طهخ و آمادهسازی موادیذایی
را شستشو نمایند و در صورت تماس فرد مشکوک یا آ وده گندزدایی نمایند.
۴ . چنانچه از پوشش یکهار مصرف برای میز یذاخوری استفاده میشود باید پس از هر بار استفاده تعویض گردد.
۵ . در نمازخانهها استفاده از مهر و سجاده ش صی ضرورت کامل دارد.
۶ . در صورت وجود سا نهای ورزشی، وسایل و تجهیزات حداقل یکهار در پایان شیفو کاری گندزدایی شوند.
۷ . در صورت وجود رختکن و حمام، استفاده از وسایل بهداشتی ش صی ضروری اسو.
۸ . نظافت و ضدعفونی سطوح دارای تماس مشترک نظیر میزهای خدمت، میز و صندلی های سلف سرویس،
رستوران ، راه پله ها ، دستگیره ها
۹ . هنگام گند زدایی و نظافو، ادارات باید خا ی از پرسنل بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و جهو
تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد .
۱۰ . دو مرحله نظافو و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نهاید هیچگونه اختلاطی بین مرحله شوینده و گندزدایی
انجام گیرد .
۱۱ . فرد / افراد مسئول نظافو در هنگام نظافو باید ازوسایل حفاظو فردی شامل ماسک، دستکش، و هاس کار
مناسب و مقاوم در برابرخوردگی آب ژاول استفاده نمایند.
۱۲ . نظافو و گندزدایی دستگیره های در، نرده پله ها، سرویس های بهداشتی، اتاق ها، راهروها، سا ن اجتماعات
به صورت مستمر
۱۳ . جمع آوری دستمال کایذی های استفاده شده و همچنین وسایل یک بار مصرف نظافو در کیسه های
پلاستیکی محکم و سطل های درب دار پدا ی و دفع آنها در آخر هر نوبو کاری توسط مسئول نظافو
۱۴ . مجزا بودن کلیه وازم مورد استفاده بهداشتی برای هر فرد مقیم و پرسنل
۱۵ . لازم اسو همواره در ادارات و سازمان ها جعهه کمک های او یه مشتمل بر حداقل موارد زیر موجود باشد:
۱۶ . یک جفو دستکش یکهار مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوسو و محل جراحو،
ماده شوینده نظیر صابون و ترجیحاً صابون مایع یا صابون با پایه ا کی بدون نیاز به شستشو با آب، چهار عدد گاز
استریل، یک رول باند، یک پماد سوختگی، یک عدد قیچی، پنهه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم .
۶ . بهداشت ساختمان:
۱ . استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و پنجرههای سا نها
۲ . تهویه مناسب محلهای اقامو و سرویسهای بهداشتی
۳ . سرویسهای بهداشتی )حمام و توا و( را بهصورت مجزا گندزدایی کنید.
۴ . قهل از کشیدن سیفون توا و فرنگی، درب آن را بگذارید تا میکروبها در هوا پ ش نشوند .
۵ . سطوح دارای تماس مشترک شامل: دیوار و کف، دربها، دستگیره درها، میز و صند ی، شیرآلات، نرده پلهها،
ت و، کمد، کابینو، گوشی تلفن، دستگاههای کارتخوان و اِی تی اِمها، کف پوشها، کلید و پریزها، وسایل
عمومی و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد.
۶ . نصب ظروف حاوی مواد ضدعفونیکننده دسوها با پایه نگهدارنده به تعداد مناسب در هر طهقه و راهروها
۷ . نصب سیستم و هکشی صابون مایع و دستمال کایذی در توا وها و سرویسهای بهداشتی
۸ . دفع پسماندها به شیوه بهداشتی در سطلهای دردار پدا ی و کلیه پرسنل مسئول در خصوص جمعآوری و دفع
پسماند رعایو تمامی ملاحظات بهداشتی )جمع آوری پسماند در کیسههای پلاستیکی محکم( در آخر هر شیفو
را در دستور کار قرار دهند.
۹ . در محلهای تجمع نظیر نمازخانه گندزدایی در فواصل اقامه هر وعده نماز پیشبینی شود.
۱۰ . هوای آسانسور باید تهویه مناسب داشته باشد و مرتها گندزدایی شود.
۱۱ . برای نمازخانهها استفاده از مهر و سجاده ش صی ضرورت کامل دارد.
۱۲ . نصب تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در محل
۱۳ . نصب راهنمای شستشوی دست ها به تعداد کافی در محل سرو مواد غذایی و سرویس های بهداشتی
۷ . نکات کلیدی کلی:
۱ . محلولهای گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود )کارایی محلول پس از گذشو ۲۴ ساعو کاهش می یابد(.
۲ . امکانات لازم برای شستشوی مرتب دسوها و استفاده از ماسک یکهار مصرف در طول شیفو )به ازاء هر
شیفو حداقل ۲ ماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه هاس کار برای پرسنل مسئول نظافو باید فراهم شود.
۳ . از تِی م صوص فقط برای گندزدایی مکانهایی که امکان آ ودگی وجود دارد استفاده نمایید.
۴ . سطل، دستمالها و وسائل نظافو و گندزدایی سرویسهای بهداشتی باید مجزا باشد .
۵ . در طول مدت نظافو مراقب باشید هاس، دستکش و ماسک آسیب نهیند و در صورت صدمه آنرا تعویض
نمایید.
۶ . نظافو را از یک نقطه آیاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسانید )تِی را به صورت مارپیچ حرکو دهید(.
۷ . "تِیهایی" که برای نظافو کف اتاقها و سا نها و ییره استفاده میشود باید دارای چند "سَر" اضافی باشند.
۸ . پس از استفاده از پارچهها، دستمال نظافو و تِی، میهایسو در آب داغ شسته شود.
۹ . لازم اسو در محیط های اداری سطل های درب دار پدا ی پیش بینی شود و به افراد آموزش داده شود که
موظف به امحاء دستمال های کایذی مصرف شده در این محل ها باشند
۱۰ . ت لیه سطل های زبا ه توسط افراد مسئول نظافو در ب ش مربوطه بوده، و ت لیه آن در کیسه های
پلاستیکی محکم در پایان وقو اداری صورت گرفته و وسایل طهق مقررات پیش گفو نظافو و گندزدائی گردد.
۸. نظافت و گندزدایی خودروهای خدمت و وسایل ایاب و ذهاب کارمندان
۱ . نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل : میله های افقی و عمودی پشتی صندلی ها ی خودروها
توسط مواد شوینده و سپس گندزدایی آن توسط مایع الکلی بر پایه کواترنر آمونیوم ودر انتها با کمک
دستمال تمیز دیگری گند زدایی تکمیل گردد.
۲ . گندزدایی نمودن خودروهای ایاب ذهاب کارمندان) اتوبوس، مینی بوس و یا ون(
۳ . لازم است رانندگان خودروها که در تماس مستمر با بیمار هستند در هر رفت و برگشت مسیر خود در
محل مبداء و مقصد اقدام به شستشوی دست مطابق با راهنمای پیش گفت، نمایند .
۴ . تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس کلیه
خودروها پوشش شیشه و پرده پنجره های خود را باز نموده و با این کار باعث کاهش سطوح آلودگی در
خودروها شوند .
۹ . فعالیت های آموزشی
۱ . نصب تابلوهای توصیه ای و آموزشی برای بکارگیری تمهیدات لازم در جهت مقابله با شیوع کرونا ویروس
در موسسات و ادارات
۲ . آموزش و اطلاع رسانی لازم به واحدهای ذی ربط در خصوص بیماری و راه های انتقال
۳ . آموزش مستمر کارکنان بصورت چهره به چهره
۴ . نصب پوستر های هشدار دهنده در خصوص چگونگی کنترل کرونا ویروس
۵ . تهیه و پخش بروشور های آموزشی در خصوص کنترل کرونا ویروس، نحوه شست شوی صحیح دست
ها و بهداشت فردی
۶ . قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های مشخص) کنار آسانسورها و در طبقات(
۱۰ - نکته پایانی:
صخخخحو انجام مراحل و فعا یو های پیشخخخگیری وکنترل کوید – ۱۹ )کرونا ویروس( : محیط های کاری )اداری-
صنعتی ( بر عهده کارفرمایان و مدیران بوده و به جهو شرایط ویژه و خطر شیوع کرونا ویروس کلیه مراحل ارائه
شده در این راهنما تا رفع بحران و ا ستقرار شرایط عادی برای کلیه محیط های کاری )وزارت انهها، ادارات، نهادها،
شرکو ها و کلیه واحدهای صنعتی، تو یدی، فنی و خدماتی ادارات، مو س سات دو تی، ییردو تی، سازمان ها و...( لازم
الاجرا میهاشد.
ییوست:
گندزداهای سطوح
گندزدایی محیط کار فقط در موارد تماس فرد مبتلا یا مشکوک به بیماری کرونا ویروس و به
صورتی اختصاصی برای ایستگاه های کاری یا محل های تماس موضعی مجاز است و از گندزدای
محیط عمومی اجتناب شود. راهنمای گندزدایی ارایه شده در این پیوست صرفا جنبه راهنمایی
دارد و و به دلیل خطرات ایمنی بدون نظارت مجاز نیست.
۱. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز
ا کل برای از بین بردن ویروسها موثر اسو. اتیل ا کل ۷۰ درصد یک میکروبکش با طیف گسترده اسو و بهطورکلی
از ا کل ایزوپروپیل بهتر اسو. ا کل ایلب برای گندزدایی سطوح کوچک )بهعنوان مثال درپوش لاستیکی ویالهای
دارویی مو تیپل دوز، ترمومترها(و گاهی سطوح خارجی تجهیزات )مثل استتوسکوپ و ونتیلاتورها( استفاده میشود.
بهد یل قابلیو اشتعال ا کل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود میشود و در فضاهایی با تهویه مطلوب
استفاده میگردد.
استفاده مکرر و طولانی از ا کل بهعنوان گندزدا میتواند باعث تغییر رنگ، تورم، س وشدن و ترکخوردگی لاستیک و
پلاستیکهای خاص شود.
۲. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم
۳ . مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن
۴ .سفیدکننده
گندزدایی قوی و موثر اسو که ماده فعال آن هیپوکلریو سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس
آنفولانزا موثر اسو اما به راحتی توسط مواد آ ی، ییر فعال میشود.
گندزداها و سفیدکنندههای خانگی )با ۱۰ تا ۶۰ دقیقه زمان تماس(، با هزینه کم و بهطور گسترده در دسترس
اسو و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه میشود.
با این حال سفیدکنندهها یشاهای م اطی، پوسو و مجاری تنفسی را تحریک میکند و تحو تاثیر گرما و نور تجزیه
میشوند و بهراحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان میدهند. بنابر این سفیدکنندهها باید با احتیاط مصرف گردند.
استفاده نادرسو از سفیدکننده از جمله عدم رعایو میزان رقیقسازی توصیهشده )قویتر و ضعیفتر( میتواند اثرات آن
را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیبدیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.
برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیقشده رعایت موارد زیر ضروری است:
- استفاده از ماسک، پیشبند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظو از چشم در برابرپاشیدن توصیه میشود.
- محلولهای سفیدکننده در محلهای با تهویه مناسب م لوط نموده و استفاده گردد.
- سفیدکننده با آب سرد م لوط گردد )آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریو سدیم میگردد و آن را ناکارآمد مینماید(
- در صورت استفاده از سفیدکننده حاوی هیپوکلریو سدیم ۵ % آن را تا ۰.۰۵ % رقیق نمایید.
جدول- هیپوکلریت سدیم: غلظت و مصرف
محلول اولیه: عمده محلولهای سفیدکننده خانگی حاوی هیپوکلریو سدیم % ۵ معادل PPM) ۵۰۰۰۰ ( کلر
قابل دسترس
محلول توصیهشده: محلول ۱:۱۰۰ از هیپوکلریو سدیم % ۵ توصیه میشود استفاده از ۱ قسمو سفیدکننده به
۹۹ قسمو آب سرد و ه کشی )محلول ۱:۱۰۰ برای گندزدایی سطوح(
برای دستیابی به غلظت مناسب هیپوکلریت سدیم، نسبت سفیدکننده به آب را تنظیم کنید. بهعنوان مثال ، برای
آمادهسازی سفیدکنندههای حاوی ۲.۵ در صد هیپوکلریو سدیم، از دو برابر بیشتر از سفیدکننده استفاده کنید )یعنی
۲ قسمو سفیدکننده به ۹۸ قسمو آب(
کلر قابل دسترس بعد از رقیقسازی: برای سفیدکننده حاوی ۵ درصد هیپوکلریو سدیم یک محلول ۱:۱۰۰ ،
کلر قابل دسترس در حدود ۰.۰۵ درصد یا ۵۰۰ پی پی ام خواهد بود
محلولهای سفیدکننده شامل یلظوهای دیگر از هیپوکلریو سدیم با مقادیر متفاوتی تهیه خواهند شد تا رقو مورد
نظر حاصل گردد
زمان تماس برای کاربردهای متفاوت:
 سطوح غیرمتخلخل: بیشتر یا مساوی ده دقیقه توصیه میگردد
 گندزدایی از طریق غوطهورکردن اقلام: زمان تماس ۳۰ دقیقه توصیه میشود)برای تی ها،
دستمال، هاس، دستکش و نظایر آن(
نکته: سطوح باید از مواد آ ی تمیز گردد )مانند تمیزکردن مدفوع، استفراغ، ترشحات، خون یا دیگر مایعات بدن قهل
از گندزدایی یا یوطهوری(
ردیف غلظت مورد نیاز گندزدایی در دسترس نسب گندزدا به آب سرد
۱
کلر قابل دسترسی ۵۰۰ پی پی ام
یا ۰.۰۵ درصد
آب ژاول ۵ درصد ) ۵۰۰۰۰ پی پی
ام کلر قابل دسترس دارد(
۱ واحد گندزدا ۹۹ واحد آب
سرد
۲
کلر قابل دسترسی ۱۰۰۰ پی پی ام
یا ۰.۱ درصد
آب ژاول ۵ درصد ) ۵۰۰۰۰ پی پی
ام کلر قابل دسترس دارد(
۱ واحد گندزدا ۴۹ واحد آب
سرد
۳
کلر قابل دسترسی ۵۰۰۰ پی پی ام
یا ۰ . ۵ درصد
آب ژاول ۵ درصد ) ۵۰۰۰۰ پی پی
ام کلر قابل دسترس دارد(
۱ واحد گندزدا ۹ واحد آب سرد
احتیاطهای لازم برای استفاده از سفیدکنندهها:
- سفیدکنندهها موجب خوردگی در فلزات میگردند و به سطوح رنگشده صدمه میزنند.
- از تماس با چشم باید خودداری گردد اگر سفیدکننده به چشم وارد گردد بلافاصله باید به مدت ۱۵ دقیقه با آب شسته شود و با یک پزشک مشورت گردد.
- از بهکار بردن سفیدکنندهها بههمراه سایر مواد شوینده خانگی اجتناب گردد زیرا کارایی آن را کاهشداده و میتواند باعث واکنشهای شیمیایی خطرناک شود. بهعنوان مثال گازهای سمی در هنگام م لوط کردن سفیدکننده با مواد شوینده اسیدی مانند موادی که برای تمیزکردن توا و استفاده میشود، تو ید میگردد و این گاز میتواند باعث مرگ یا جراحو گردد. درصورت زوم ابتدا از مواد شوینده استفاده نمایید و قهل از استفاده از سفیدکننده برای گندزدایی، کاملا با آب بشویید.
- سفیدکننده رقیقنشده وقتی در معرض نور خورشید قرار میگیرد گاز سمی آزاد مینماید؛ بنابراین سفیدکنندهها باید در مکان خنک و دور از نور خورشید و دور از دسترس کودکان قرار داده شوند.
- هیپوکلریو سدیم با گذشو زمان تجزیه میشود برای اطمینان از اثرب شی آن از سفیدکنندههایی که اخیرا تو یدشده خریداری نموده و از ذخیره بیش از حد خودداری گردد.
- اگر از سفیدکننده رقیق استفاده کنید محلول رقیقشده را روزانه و تازه تهیه نموده و بر روی آن برچسب تاریخ رقیقسازی قید شود و محلولهای تهیهشده بلا استفاده را بعد از ۲۴ ساعو دور ری ته بریزید. مواد آ ی موجب ییرفعالشدن سفیدکنندهها میگردد بنابر این ابتدا سطوح آیشته به مواد آ ی ابتدا باید تمیزشده و قهل از گندزدایی با ماده سفیدکننده عاری از مواد آ ی گردد.
- سفیدکننده رقیقشده را باید دور از نور خورشید و درصورت امکان در ظروف تیره رنگ و دور از دسترس کودکان نگهداری گردد